- فاطمه رمضانی

کارشناس فروش سازمانی

  • شماره داخلی: 108
  • کد پرسنلی: 15431109
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29