- میثم خداویسی

کارشناس فنی

  • شماره داخلی: 690
  • کد پرسنلی: 15432226
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29