- فریار شفیع زاده

کارشناس فروش سازمانی

  • شماره داخلی: 107
  • کد پرسنلی: 15431110
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29