- مریم السادات کریمی

کارشناس فروش سازمانی

  • شماره داخلی: 111
  • کد پرسنلی: 15431122
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29