- نصر اله والی

کارشناس فنی

  • شماره داخلی: --
  • کد پرسنلی: 15432214
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29