- مهدی کرانی

سرپرست امور نمایندگان و تحلیل بازار

  • شماره داخلی: 161
  • کد پرسنلی: 15431103
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29