- روژین اکبری

کارشناس فروش سازمانی

  • شماره داخلی: 109
  • کد پرسنلی: 15431108
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29