توربوهای سرعت تک نت

توربوهای سرعت ویژه افزایش سرعت سرویس های غیرحجمی
توربوها به 3 دسته 1 روزه، 3 روزه و 7 روزه بخش بندی شده اند که مختص افزایش سرعت سرویس های غیرحجمی است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 1543 تماس بگیرید.