لیست بسته ها


در حال به روز رسانی...

جشنواره تمدید زمستان وایرلس 1 $1,500,000


 • 250 GB : ترافیک داخلی
 • 50 GB : ترافیک خارجی
 • سرعت: بدون محدودیت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

جشنواره تمدید زمستان وایرلس 2 $2,500,000


 • 500 GB : ترافیک داخلی
 • 100 GB : ترافیک خارجی
 • سرعت: بدون محدودیت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

رد پای برفی 1 $1,990,000


 • 50 GB : ترافیک داخلی
 • 10 GB : ترافیک خارجی
 • سرعت: بدون محدودیت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

رد پای برفی 2 $2,200,000


 • 100 GB : ترافیک داخلی
 • 20 GB : ترافیک خارجی
 • سرعت: بدون محدودیت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

رد پای برفی 3 $2,500,000


 • 200 GB : ترافیک داخلی
 • 40 GB : ترافیک خارجی
 • سرعت: بدون محدودیت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

جشنواره تمدید زمستان 3ADSL $990,000


 • 120 GB : ترافیک داخلی
 • 60 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

جشنواره تمدید زمستان 1ADSL $1,850,000


 • 240 GB : ترافیک داخلی
 • 120 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته ششصد گیگ یک ماهه $800,000


 • 600 GB : ترافیک داخلی
 • 300 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته هزار و هشتصد گیگ سه ماهه $2,400,000


 • 1800 GB : ترافیک داخلی
 • 900 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته سه هزار و ششصد گیگ شش ماهه $4,656,000


 • 3600 GB : ترافیک داخلی
 • 1800 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته هفت هزار و دویست گیگ یک ساله $9,024,000


 • 7200 GB : ترافیک داخلی
 • 3600 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (پرمصرف) یکساله 16800 گیگ $1,296,000


 • 16800 GB : ترافیک داخلی
 • 8400 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 3) یکساله 13200 گیگ $1,080,000


 • 13200 GB : ترافیک داخلی
 • 6600 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 2) یکساله 10320 گیگ $918,000


 • 10320 GB : ترافیک داخلی
 • 5160 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 1) یکساله 7440 گیگ $864,000


 • 7440 GB : ترافیک داخلی
 • 3720 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (کم مصرف) یکساله 1200 گیگ $540,000


 • 1200 GB : ترافیک داخلی
 • 600 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (پرمصرف) شش ماهه 8400 گیگ $684,000


 • 8400 GB : ترافیک داخلی
 • 4200 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 3) شش ماهه 6600 گیگ $570,000


 • 6600 GB : ترافیک داخلی
 • 3300 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 2) شش ماهه 5160 گیگ $484,500


 • 5160 GB : ترافیک داخلی
 • 2580 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 1) شش ماهه 3720 گیگ $456,000


 • 3720 GB : ترافیک داخلی
 • 1860 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (کم مصرف) شش ماهه 600 گیگ $285,000


 • 600 GB : ترافیک داخلی
 • 300 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (پرمصرف) سه ماهه 4200 گیگ $360,000


 • 4200 GB : ترافیک داخلی
 • 2100 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 3) سه ماهه 3300 گیگ $300,000


 • 3300 GB : ترافیک داخلی
 • 1650 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 2) سه ماهه 2580 گیگ $255,000


 • 2580 GB : ترافیک داخلی
 • 1290 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 1) سه ماهه 1860 گیگ $240,000


 • 1860 GB : ترافیک داخلی
 • 930 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (کم مصرف) سه ماهه 300 گیگ $150,000


 • 300 GB : ترافیک داخلی
 • 150 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (پرمصرف) یک ماهه 1400 گیگ $120,000


 • 1400 GB : ترافیک داخلی
 • 700 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 3) یک ماهه 1100 گیگ $100,000


 • 1100 GB : ترافیک داخلی
 • 550 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 2) یک ماهه 860 گیگ $85,000


 • 860 GB : ترافیک داخلی
 • 430 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (مصرف متوسط 1) یک ماهه 620 گیگ $80,000


 • 620 GB : ترافیک داخلی
 • 310 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 16 مگابیت (کم مصرف) یک ماهه 100 گیگ $50,000


 • 100 GB : ترافیک داخلی
 • 50 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (پرمصرف) یک ماهه 480 گیگ $85,000


 • 480 GB : ترافیک داخلی
 • 240 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

شال گرم زمستانی 3 $890,000


 • 80 GB : ترافیک داخلی
 • 40 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

شال گرم زمستانی 1 $1,590,000


 • 160 GB : ترافیک داخلی
 • 80 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

شال گرم زمستانی 5 $790,000


 • 180 GB : ترافیک داخلی
 • 60 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

سرویس 256 نامحدود $470,000


 • 0 GB : ترافیک داخلی
 • 40 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

سرویس 512 نامحدود $890,000


 • 0 GB : ترافیک داخلی
 • 60 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

سرویس 1024 نامحدود $2,150,000


 • 0 GB : ترافیک داخلی
 • 120 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (مصرف متوسط 2) یک ماهه 500 گیگ $55,000


 • 500 GB : ترافیک داخلی
 • 250 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (مصرف متوسط1) یک ماهه 380 گیگ $50,000


 • 380 GB : ترافیک داخلی
 • 195 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (کم مصرف) یک ماهه 60 گیگ $35,000


 • 60 GB : ترافیک داخلی
 • 30 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (پر مصرف) سه ماهه 1440 گیگ $255,000


 • 1440 GB : ترافیک داخلی
 • 720 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (مصرف متوسط 2) سه ماهه 1500 گیگ $165,000


 • 1500 GB : ترافیک داخلی
 • 750 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (مصرف متوسط 1) سه ماهه 1140 گیگ $150,000


 • 1140 GB : ترافیک داخلی
 • 570 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (کم مصرف) سه ماهه 180 گیگ $105,000


 • 180 GB : ترافیک داخلی
 • 90 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (پر مصرف) شش ماهه 2880 گیگ $484,500


 • 2880 GB : ترافیک داخلی
 • 1440 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (مصرف متوسط2) شش ماهه 3000 گیگ $313,500


 • 3000 GB : ترافیک داخلی
 • 1500 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (مصرف متوسط 1) شش ماهه 2280 گیگ $285,000


 • 2280 GB : ترافیک داخلی
 • 1140 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (مصرف متوسط1) شش ماهه 2280 گیگ $285,000


 • 2280 GB : ترافیک داخلی
 • 1140 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (کم مصرف) شش ماهه 360 گیگ $199,500


 • 360 GB : ترافیک داخلی
 • 180 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (پرمصرف) یکساله 5760 گیگ $918,000


 • 5760 GB : ترافیک داخلی
 • 2880 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (مصرف متوسط) یکساله 6000 گیگ $594,000


 • 6000 GB : ترافیک داخلی
 • 3000 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (مصرف متوسط1) یکساله 6000 گیگ $540,000


 • 4560 GB : ترافیک داخلی
 • 2280 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 8 مگابیت (کم مصرف) یکساله 720 گیگ $378,000


 • 720 GB : ترافیک داخلی
 • 360 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته دویست و چهل گیگ یک ماهه $500,000


 • 240 GB : ترافیک داخلی
 • 120 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته هفتصدو بیست گیگ سه ماهه $1,500,000


 • 720 GB : ترافیک داخلی
 • 360 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته هزارو چهارصدو چهل گیگ شش ماهه $2,910,000


 • 1440 GB : ترافیک داخلی
 • 720 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته دوهزار و هشتصد و هشتاد گیگ یک ساله $5,640,000


 • 2880 GB : ترافیک داخلی
 • 1440 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

شال گرم زمستانی 4 $590,000


 • 120 GB : ترافیک داخلی
 • 60 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

شال گرم زمستانی 2 $1,080,000


 • 240 GB : ترافیک داخلی
 • 120 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

جشنواره تمدید زمستان 4ADSL $790,000


 • 160 GB : ترافیک داخلی
 • 80 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

جشنواره تمدید زمستان 2ADSL $1,500,000


 • 320 GB : ترافیک داخلی
 • 160 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته صد گیگ یک ماهه $400,000


 • 100 GB : ترافیک داخلی
 • 50 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته سیصد گیگ سه ماهه $1,200,000


 • 300 GB : ترافیک داخلی
 • 150 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته ششصد گیگ شش ماهه $2,328,000


 • 600 GB : ترافیک داخلی
 • 300 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته هزار و دویست گیگ یک ساله $4,512,000


 • 1200 GB : ترافیک داخلی
 • 600 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4مگابیت (پرمصرف) یکساله 4800 گیگ $702,000


 • 4800 GB : ترافیک داخلی
 • 2400 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4مگابیت (مصرف متوسط2) یکساله 3360 گیگ $486,000


 • 3360 GB : ترافیک داخلی
 • 1680 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4مگابیت (مصرف متوسط1) یکساله 2400 گیگ $432,000


 • 2400 GB : ترافیک داخلی
 • 1200 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4مگابیت (کم مصرف) یکساله 480 گیگ $324,000


 • 480 GB : ترافیک داخلی
 • 240 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (پرمصرف) شش ماهه 2400 گیگ $370,500


 • 2400 GB : ترافیک داخلی
 • 1200 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (مصرف متوسط 2) شش ماهه 1680 گیگ $256,500


 • 1680 GB : ترافیک داخلی
 • 840 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (مصرف متوسط 1) شش ماهه 1200 گیگ $228,000


 • 1200 GB : ترافیک داخلی
 • 600 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (کم مصرف) شش ماهه 240 گیگ $171,000


 • 240 GB : ترافیک داخلی
 • 120 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (پر مصرف) سه ماهه 1200 گیگ $195,000


 • 1200 GB : ترافیک داخلی
 • 600 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (مصرف متوسط 2) سه ماهه 840 گیگ $135,000


 • 840 GB : ترافیک داخلی
 • 420 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (مصرف متوسط 1) سه ماهه 600 گیگ $120,000


 • 600 GB : ترافیک داخلی
 • 300 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (کم مصرف) سه ماهه 120 گیگ $90,000


 • 120 GB : ترافیک داخلی
 • 60 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4مگابیت (پرمصرف) یک ماهه 400 گیگ $65,000


 • 400 GB : ترافیک داخلی
 • 200 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (مصرف متوسط 2) یک ماهه 280 گیگ $45,000


 • 280 GB : ترافیک داخلی
 • 140 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (مصرف متوسط 1) یک ماهه 200 گیگ $40,000


 • 200 GB : ترافیک داخلی
 • 100 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 4 مگابیت (کم مصرف) یک ماهه 40 گیگ $30,000


 • 40 GB : ترافیک داخلی
 • 20 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (پرمصرف) یک ماهه 260 گیگ $60,000


 • 260 GB : ترافیک داخلی
 • 130 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (مصرف متوسط 2) یک ماهه 210 گیگ $40,000


 • 210 GB : ترافیک داخلی
 • 105 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (مصرف متوسط1) یک ماهه 130 گیگ $35,000


 • 130 GB : ترافیک داخلی
 • 115 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (کم مصرف) یک ماهه 50 گیگ $30,000


 • 50 GB : ترافیک داخلی
 • 25 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (پرمصرف) سه ماهه 780 گیگ $180,000


 • 780 GB : ترافیک داخلی
 • 390 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (مصرف متوسط 2) سه ماهه 630 گیگ $120,000


 • 630 GB : ترافیک داخلی
 • 365 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (مصرف متوسط1) سه ماهه 390 گیگ $105,000


 • 390 GB : ترافیک داخلی
 • 195 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (کم مصرف) سه ماهه 150 گیگ $90,000


 • 150 GB : ترافیک داخلی
 • 75 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

شال گرم زمستانی 6 $590,000


 • 225 GB : ترافیک داخلی
 • 75 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (پر مصرف) شش ماهه 1560 گیگ $342,000


 • 1560 GB : ترافیک داخلی
 • 780 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (مصرف متوسط 2) شش ماهه 1260 گیگ $228,000


 • 1260 GB : ترافیک داخلی
 • 630 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (مصرف متوسط 1) شش ماهه 780 گیگ $199,500


 • 780 GB : ترافیک داخلی
 • 390 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (کم مصرف) شش ماهه 300 گیگ $171,000


 • 300 GB : ترافیک داخلی
 • 150 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (پرمصرف) یکساله 3120 گیگ $648,000


 • 3120 GB : ترافیک داخلی
 • 1560 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (مصرف متوسط2) یکساله 2520 گیگ $432,000


 • 2520 GB : ترافیک داخلی
 • 1260 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (مصرف متوسط1) یکساله 1560گیگ $378,000


 • 1560 GB : ترافیک داخلی
 • 780 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 3 مگابیت (کم مصرف) یکساله 600 گیگ $324,000


 • 600 GB : ترافیک داخلی
 • 300 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته شصت و شش گیگ یک ماهه $350,000


 • 66 GB : ترافیک داخلی
 • 33 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته صد و نود و هشت گیگ سه ماهه $1,050,000


 • 198 GB : ترافیک داخلی
 • 99 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته سیصد و نود و شش گیگ شش ماهه $2,037,000


 • 396 GB : ترافیک داخلی
 • 198 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته هفتصد و نود و دو گیگ دوازده ماهه $3,948,000


 • 792 GB : ترافیک داخلی
 • 396 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

سرویس 128 نامحدود $280,000


 • 0 GB : ترافیک داخلی
 • 25 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته پنجاه و دو گیگ یک ماهه $250,000


 • 52 GB : ترافیک داخلی
 • 26 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته صد و پنجاه و شش گیگ سه ماهه $750,000


 • 156 GB : ترافیک داخلی
 • 78 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته سیصد و دوازده گیگ شش ماهه $1,455,000


 • 312 GB : ترافیک داخلی
 • 156 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته ششصد و بیست و چهار گیگ یک ساله $2,820,000


 • 624 GB : ترافیک داخلی
 • 312 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (پرمصرف) یکساله 2400 گیگ $432,000


 • 2400 GB : ترافیک داخلی
 • 1200 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (مصرف متوسط) یکساله 1800 گیگ $324,000


 • 1800 GB : ترافیک داخلی
 • 900 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (کم مصرف) یکساله 720 گیگ $270,000


 • 720 GB : ترافیک داخلی
 • 360 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (پر مصرف) شش ماهه 1200 گیگ $228,000


 • 1200 GB : ترافیک داخلی
 • 600 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (مصرف متوسط) شش ماهه 900 گیگ $171,000


 • 900 GB : ترافیک داخلی
 • 450 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (کم مصرف) شش ماهه 360 گیگ $142,500


 • 360 GB : ترافیک داخلی
 • 180 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (پرمصرف) سه ماهه 600 گیگ $120,000


 • 600 GB : ترافیک داخلی
 • 300 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (مصرف متوسط) سه ماهه 450 گیگ $90,000


 • 450 GB : ترافیک داخلی
 • 225 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (کم مصرف) سه ماهه 180 گیگ $75,000


 • 180 GB : ترافیک داخلی
 • 90 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (پرمصرف) یک ماهه 200 گیگ $40,000


 • 200 GB : ترافیک داخلی
 • 100 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (مصرف متوسط) یک ماهه 150 گیگ $30,000


 • 150 GB : ترافیک داخلی
 • 75 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 2 مگابیت (کم مصرف) یک ماهه 60 گیگ $25,000


 • 60 GB : ترافیک داخلی
 • 30 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 1 مگابیت یک ماهه 90 گیگ $25,000


 • 90 GB : ترافیک داخلی
 • 45 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 1 مگابیت سه ماهه 270 گیگ $75,000


 • 270 GB : ترافیک داخلی
 • 145 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 1 مگابیت شش ماهه 540 گیگ $142,500


 • 540 GB : ترافیک داخلی
 • 270 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته 1 مگابیت یکساله 1080 گیگ $270,000


 • 1080 GB : ترافیک داخلی
 • 540 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 360
 • ترافیک شبانه: دارد
 • 7 ترافیک شبانه از ساعت 2 تا ساعت
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته سی گیگ یک ماهه $200,000


 • 30 GB : ترافیک داخلی
 • 15 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته نود گیگ سه ماهه $600,000


 • 90 GB : ترافیک داخلی
 • 45 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته صد و هشتاد گیگ شش ماهه $1,164,000


 • 180 GB : ترافیک داخلی
 • 90 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

بسته سیصد و شصت گیگ یک ساله $2,256,000


 • 360 GB : ترافیک داخلی
 • 180 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -
 • مقدار 2400 گیگ ترافیک داخلی شبانه در سرویس فوق موجود است.
سفارش

توضیحات

 • منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس با سرعت اسمی سرویس می باشد.
 • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند. و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید با سرعت اسمی سرویس استفاده نمایند.
 • خرید ترافیک اضافه ، مطابق مصوبه ۲۶۶ با انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
 • منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.
 • در سرویس‌های فوق قابلیت انتقال ترافیک ( آستانه مصرف منصفانه= FUP) از یک ماه به ماه بعد وجود دارد. و با درنظر گرفتن منافع مشترکینFUP کل دوره خرید بصورت یکجا به مشترک اختصاص داده خواهد شد و در هر زمان از دوره سرویس پس از اتمام حجم تجمیعی، FUP اجرا خواهد شد.
 • تک نت سطح FUP را براساس معیار و واحد پایه ترافیک داخلی در جدول فوق تدوین و بعنوان آستانه استفاده منصفانه در هر گروه سرعتی اعلام نموده بطوریکه با استفاده هر گیگ حجم از محتواهای داخل کشور ، یک گیگ از مقدار FUP کسر می گردد و با مصرف هر گیگ از محتواهای خارجی معادل ۲ گیگ از مقدار FUP سرویس کاربران کسر خواهد شد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویسها اضافه خواهد شد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید
 • برای اطلاع از شیوه محاسبه تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت تک نت بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات می‌توانید مطالعه فرمایید.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت تک نت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.