لیست بسته ها

فیلتر بر اساس سرعت بسته

بسته سی گیگ یک ماهه $200,000

سفارش
 • 30 GB : ترافیک داخلی
 • 15 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته نود گیگ سه ماهه $600,000

سفارش
 • 90 GB : ترافیک داخلی
 • 45 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته صد و هشتاد گیگ شش ماهه $1,164,000

سفارش
 • 180 GB : ترافیک داخلی
 • 90 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته سیصد و شصت گیگ یک ساله $2,256,000

سفارش
 • 360 GB : ترافیک داخلی
 • 180 GB : ترافیک خارجی
 • 1 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته پنجاه و دو گیگ یک ماهه $250,000

سفارش
 • 52 GB : ترافیک داخلی
 • 26 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته صد و پنجاه و شش گیگ سه ماهه $750,000

سفارش
 • 156 GB : ترافیک داخلی
 • 78 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته سیصد و دوازده گیگ شش ماهه $1,455,000

سفارش
 • 312 GB : ترافیک داخلی
 • 156 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته ششصد و بیست و چهار گیگ یک ساله $2,820,000

سفارش
 • 624 GB : ترافیک داخلی
 • 312 GB : ترافیک خارجی
 • 2 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته شصت و شش گیگ یک ماهه $350,000

سفارش
 • 66 GB : ترافیک داخلی
 • 33 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته صد و نود و هشت گیگ سه ماهه $1,050,000

سفارش
 • 198 GB : ترافیک داخلی
 • 99 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته سیصد و نود و شش گیگ شش ماهه $2,037,000

سفارش
 • 396 GB : ترافیک داخلی
 • 198 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته هفتصد و نود و دو گیگ دوازده ماهه $3,948,000

سفارش
 • 792 GB : ترافیک داخلی
 • 396 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته صد گیگ یک ماهه $400,000

سفارش
 • 100 GB : ترافیک داخلی
 • 50 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته سیصد گیگ سه ماهه $1,200,000

سفارش
 • 300 GB : ترافیک داخلی
 • 150 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته ششصد گیگ شش ماهه $2,328,000

سفارش
 • 600 GB : ترافیک داخلی
 • 300 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته هزار و دویست گیگ یک ساله $4,512,000

سفارش
 • 1200 GB : ترافیک داخلی
 • 600 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته دویست و چهل گیگ یک ماهه $500,000

سفارش
 • 240 GB : ترافیک داخلی
 • 120 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته هفتصدو بیست گیگ سه ماهه $1,500,000

سفارش
 • 720 GB : ترافیک داخلی
 • 360 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته هزارو چهارصدو چهل گیگ شش ماهه $2,910,000

سفارش
 • 1440 GB : ترافیک داخلی
 • 720 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته دوهزار و هشتصد و هشتاد گیگ یک ساله $5,640,000

سفارش
 • 2880 GB : ترافیک داخلی
 • 1440 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته ششصد گیگ یک ماهه $800,000

سفارش
 • 600 GB : ترافیک داخلی
 • 300 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته هزار و هشتصد گیگ سه ماهه $2,400,000

سفارش
 • 1800 GB : ترافیک داخلی
 • 900 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته سه هزار و ششصد گیگ شش ماهه $4,656,000

سفارش
 • 3600 GB : ترافیک داخلی
 • 1800 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

بسته هفت هزار و دویست گیگ یک ساله $9,024,000

سفارش
 • 7200 GB : ترافیک داخلی
 • 3600 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

سرویس 128 نامحدود $280,000

سفارش
 • 0 GB : ترافیک داخلی
 • 25 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

سرویس 256 نامحدود $470,000

سفارش
 • 0 GB : ترافیک داخلی
 • 40 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

سرویس 512 نامحدود $890,000

سفارش
 • 0 GB : ترافیک داخلی
 • 60 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

سرویس 1024 نامحدود $2,150,000

سفارش
 • 0 GB : ترافیک داخلی
 • 120 GB : ترافیک خارجی
 • 8 Mb : سرعت
 • روزه 30
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

جشنواره تمدید زمستان وایرلس 1 $1,500,000

سفارش
 • 250 GB : ترافیک داخلی
 • 50 GB : ترافیک خارجی
 • سرعت: بدون محدودیت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

جشنواره تمدید زمستان وایرلس 2 $2,500,000

سفارش
 • 500 GB : ترافیک داخلی
 • 100 GB : ترافیک خارجی
 • سرعت: بدون محدودیت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

رد پای برفی 1 $1,990,000

سفارش
 • 100 GB : ترافیک داخلی
 • 20 GB : ترافیک خارجی
 • سرعت: بدون محدودیت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

رد پای برفی 2 $2,200,000

سفارش
 • 200 GB : ترافیک داخلی
 • 40 GB : ترافیک خارجی
 • سرعت: بدون محدودیت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

رد پای برفی 3 $2,500,000

سفارش
 • 300 GB : ترافیک داخلی
 • 60 GB : ترافیک خارجی
 • سرعت: بدون محدودیت
 • روزه 365
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

جشنواره تمدید زمستان 4ADSL $790,000

سفارش
 • 160 GB : ترافیک داخلی
 • 80 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

جشنواره تمدید زمستان 2ADSL $1,500,000

سفارش
 • 320 GB : ترافیک داخلی
 • 160 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

جشنواره تمدید زمستان 3ADSL $990,000

سفارش
 • 120 GB : ترافیک داخلی
 • 60 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

جشنواره تمدید زمستان 1ADSL $1,850,000

سفارش
 • 240 GB : ترافیک داخلی
 • 120 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

شال گرم زمستانی 4 $590,000

سفارش
 • 120 GB : ترافیک داخلی
 • 60 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

شال گرم زمستانی 2 $1,080,000

سفارش
 • 240 GB : ترافیک داخلی
 • 120 GB : ترافیک خارجی
 • 4 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

شال گرم زمستانی 3 $890,000

سفارش
 • 80 GB : ترافیک داخلی
 • 40 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

شال گرم زمستانی 1 $1,590,000

سفارش
 • 160 GB : ترافیک داخلی
 • 80 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

شال گرم زمستانی 5 $790,000

سفارش
 • 180 GB : ترافیک داخلی
 • 60 GB : ترافیک خارجی
 • 16 Mb : سرعت
 • روزه 90
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

شال گرم زمستانی 6 $590,000

سفارش
 • 225 GB : ترافیک داخلی
 • 75 GB : ترافیک خارجی
 • 3 Mb : سرعت
 • روزه 180
 • ترافیک شبانه: ندارد
 • -

توضیحات

 • منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس با سرعت اسمی سرویس می باشد.
 • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند. و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید با سرعت اسمی سرویس استفاده نمایند.
 • خرید ترافیک اضافه ، مطابق مصوبه ۲۶۶ با انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
 • منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.
 • در سرویس‌های فوق قابلیت انتقال ترافیک ( آستانه مصرف منصفانه= FUP) از یک ماه به ماه بعد وجود دارد. و با درنظر گرفتن منافع مشترکینFUP کل دوره خرید بصورت یکجا به مشترک اختصاص داده خواهد شد و در هر زمان از دوره سرویس پس از اتمام حجم تجمیعی، FUP اجرا خواهد شد.
 • تک نت سطح FUP را براساس معیار و واحد پایه ترافیک داخلی در جدول فوق تدوین و بعنوان آستانه استفاده منصفانه در هر گروه سرعتی اعلام نموده بطوریکه با استفاده هر گیگ حجم از محتواهای داخل کشور ، یک گیگ از مقدار FUP کسر می گردد و با مصرف هر گیگ از محتواهای خارجی معادل ۲ گیگ از مقدار FUP سرویس کاربران کسر خواهد شد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویسها اضافه خواهد شد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید
 • برای اطلاع از شیوه محاسبه تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت تک نت بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات می‌توانید مطالعه فرمایید.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت تک نت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.