محمد الفت میری
- محمد الفت میری

مدیر تحقیق و توسعه

  • شماره داخلی: 630
  • کد پرسنلی: 15433301
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29