اردشیر فرهادی
- اردشیر فرهادی

کارشناس پشتیبانی CRM

  • شماره داخلی: 665
  • کد پرسنلی: 15432227
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29