نسیم عزیزی
- نسیم عزیزی

کارشناس فروش

  • شماره داخلی: 605
  • کد پرسنلی: 15431118
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29