نفیسه عبدالمالکی
- نفیسه عبدالمالکی

کارشناس کنترل کیفیت

  • شماره داخلی: 352
  • کد پرسنلی: 15431124
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29