صبا ناصری
- صبا ناصری

کارشناس فروش

  • شماره داخلی: 610
  • کد پرسنلی: 15431129
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29