فرزاد خانی
- فرزاد خانی

کارشناس فنی

  • شماره داخلی: ندارد
  • کد پرسنلی: 15432229
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 2019/03/20