علی باجلانی
- علی باجلانی

کارشناس پشتیبانی CRM

  • شماره داخلی: 648
  • کد پرسنلی: 15432233
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 2019/03/20