نوید کریمی
- نوید کریمی

کارشناس پشتیبانی CRM

  • شماره داخلی: 647
  • کد پرسنلی: 15432234
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29