سمانه تاکی
- سمانه تاکی

کارشناس فروش سازمانی

  • شماره داخلی: 727
  • کد پرسنلی: 15431143
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 2020/03/19