شهروز امیدوار
- شهروز امیدوار

کارشناس NOC

  • شماره داخلی: 251 - 665
  • کد پرسنلی: 15432240
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 2020/03/19