احسان پورجابران
- احسان پورجابران

مدیر پروژه - مدیر فنی ADSL

  • شماره داخلی: 662
  • کد پرسنلی: 15432203
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29