سینا زنگنه
- سینا زنگنه

سرپرست مرکز عملیات

  • شماره داخلی: 661
  • کد پرسنلی: 15432204
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29