امیر پیر محمدی
- امیر پیر محمدی

کارشناس فنی

  • شماره داخلی: 664
  • کد پرسنلی: 15432210
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29