علی امیری
- علی امیری

کارشناس فنی

  • شماره داخلی: --
  • کد پرسنلی: 15432218
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29