سمیرا عبدی
- سمیرا عبدی

کارشناس پشتیبانی CRM

  • شماره داخلی: 643
  • کد پرسنلی: 15432219
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29