صبا نوری
- صبا نوری

کارشناس پشتیبانی CRM

  • شماره داخلی: 641
  • کد پرسنلی: 15432220
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29