نسرین آذرنوید
- نسرین آذرنوید

کارشناس پشتیبانی CRM

  • شماره داخلی: 640
  • کد پرسنلی: 15432221
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29