ستار کبودی
- ستار کبودی

کارشناس پشتیبانی CRM

  • شماره داخلی: 644
  • کد پرسنلی: 15432223
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29