شاهین میری
- شاهین میری

کارشناس پشتیبانی CRM

  • شماره داخلی: 646
  • کد پرسنلی: 15432224
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1397/12/29