میلاد طهماسبی
- میلاد طهماسبی

کارشناس فنی

  • شماره داخلی: 695
  • کد پرسنلی: 15432225
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29