سارا نقی پور
- سارا نقی پور

کارشناس تحقیق و توسعه

  • شماره داخلی: 631
  • کد پرسنلی: 15433303
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29