میلاد بابایی
- میلاد بابایی

کارشناس فروش سازمانی

  • شماره داخلی: 151
  • کد پرسنلی: 15431107
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29