روژین اکبری
- روژین اکبری

کارشناس فروش سازمانی

  • شماره داخلی: 154
  • کد پرسنلی: 15431108
  • تاریخ اعتبار قرارداد: 1398/12/29