انتخاب شایسته شرکت تک نت به عنوان برترین اسپانسر در دومین دوره مسابقات فتح پرچم در غرب کشور

انتخاب شایسته شرکت تک نت به عنوان برترین اسپانسر در دومین دوره مسابقات فتح پرچم در غرب کشور

شرکت تک نت در دومین دوره مسابقات فتح پرچم غرب کشور به عنوان اسپانسر در مرکز آپای دانشگاه رازی همکاری نموده و در مدت برگزاری مسابقات پهنای باند مورد نیاز این مسابقه را تامین کرده و به عنوان برترین اسپانسر در فعالیت این مرکز برگزیده شده است.