لیست قیمت سرویس های ADSL2plus


لیست زیر در حال به روز رسانی می باشد و تکمیل نیست

 • جشنواره
 • ADSL 16 مگابیت
 • ADSL 8 مگابیت
 • ADSL 4 مگابیت
 • ADSL 2 مگابیت
 • Wireless 8 مگابیت
 • Wireless 10 تا 50 مگابیت
 • ترافیک عادی
 • ترافیک شتاب
 • سرویس های اقتصادی
 • سرویس های نامحدود
 • سرویس های غیرحجمی

تک نت 16 مگابیت

274,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • یک ماهه
 • 5
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

384,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • یک ماهه
 • 10
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

474,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • یک ماهه
 • 15
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

564,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • یک ماهه
 • 20
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

1,044,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • یک ماهه
 • 50
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

808,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 18
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

916,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 24
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

1,124,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 36
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

2,824,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 150
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

1,444,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 30
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

1,624,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 42
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

1,894,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 60
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

3,694,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 180
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

2,384,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 36
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

2,554,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 48
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

2,734,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 60
خرید کنید

تک نت 16 مگابیت

10,834,000 ريال

 • 16 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 600
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

227,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • یک ماهه
 • 4
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

269,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • یک ماهه
 • 6
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

359,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • یک ماهه
 • 10
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

449,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • یک ماهه
 • 15
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

1,019,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • یک ماهه
 • 50
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

625,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 12
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

733,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 18
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

841,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 24
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

1,099,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 40
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

1,024,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 15
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

1,114,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 20
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

1,294,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 30
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

2,344,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 100
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

1,660,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 12
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

1,876,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 24
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

2,084,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 36
خرید کنید

تک نت 8 مگابیت

4,534,000 ريال

 • 8 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 200
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

229,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • یک ماهه
 • 5
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

295,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • یک ماهه
 • 8
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

375,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • یک ماهه
 • 12
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

529,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 10
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

619,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 15
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

709,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 20
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

994,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 20
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

1,174,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 30
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

1,324,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 40
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

1,636,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 24
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

1,774,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 32
خرید کنید

تک نت 4 مگابیت

2,044,000 ريال

 • 4 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 50
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

182,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • یک ماهه
 • 4
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

226,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • یک ماهه
 • 6
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

314,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • یک ماهه
 • 10
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

490,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 12
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

544,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 15
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

814,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • 3 ماهه
 • 30
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

700,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 12
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

808,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 18
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

916,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • 6 ماهه
 • 24
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

1,174,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 15
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

1,444,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 30
خرید کنید

تک نت 2 مگابیت

1,669,000 ريال

 • 2 مگابیت
 • 12 ماهه
 • 45
خرید کنید


نرم افزار محاسبه تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت سازمان تنظیم مقررات رادیویی

پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  تک نت بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

شرح پارامتر

مقدار تعهد تک نت

مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

3%

مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

150 میلی ثانیه

مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

0.125

میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

72 ساعت

 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ زیر افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند2و3 مصوبه 237 (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین تک نت ، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 •  هزینه نصب 15.000 تومان طبق مصوبه 223 و هزینه رانژه 5.000 تومان طبق مصوبه 152 که با اجرای مصوبه 230 قیمت رانژه 12.000 تومان دریافت خواهد شد.