لیست قیمت سرویس های ADSL2plus


 • سرویس 16384 کیلوبیت حجمی
 • سرویس 8192 کیلوبیت حجمی
 • سرویس 4096 کیلوبیت حجمی
 • سرویس های نامحدود پلکانی
 • سرویس های غیرحجمی
 • حجم ترافیک اضافه
 • سرویس شتاب
مصرف کم

175,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • یک ماه
 • یک گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
مصرف متوسط

235,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • یک ماه
 • 3 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
پرمصرف

39,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • یک ماه
 • 10 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید

ویژه 1

900,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • یک ماه
 • 50 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید

ویژه 2

1,500,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • یک ماه
 • 100 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
مصرف کم

520,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 3 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
مصرف متوسط

590,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 6 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
پرمصرف

890,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 24 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید

ویژه 1

2,410,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 150 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید

ویژه 2

4,210,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 300 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
مصرف کم

1,020,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 6 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
مصرف متوسط

1,140,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 12 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
پرمصرف

1,360,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 24 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید

ویژه 1

1,600,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 36 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید

ویژه 2

4,820,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 300 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید

ویژه 3

8,570,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 600 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
مصرف کم

2,000,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 12 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
مصرف متوسط

2,200,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 24 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
پرمصرف

2,420,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 36 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید

ویژه 1

9,490,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 600 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید

ویژه 2

17,000,000ريال

 • سرعت 16384 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 600 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 2 تا 8 صبح
خرید کنید
مصرف کم

145,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • یک ماه
 • یک گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
مصرف متوسط

190,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • یک ماه
 • 3 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
پرمصرف

315,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • یک ماه
 • 8 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید

ویژه 1

870,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • یک ماه
 • 50 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
مصرف کم

440,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 3 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
مصرف متوسط

500,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 6 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
پرمصرف

630,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 12 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید

ویژه 1

740,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 24 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
مصرف کم

860,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 6 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
مصرف متوسط

980,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 12 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
پرمصرف

1,090,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 18 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید

ویژه 1

1,160,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 24 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید

ویژه 2

2,680,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 150 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
مصرف کم

1,680,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 12 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
مصرف متوسط

1,720,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 18 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
پرمصرف

1,900,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 24 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید

ویژه 1

5,210,000ريال

 • سرعت 8192 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 300 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح
خرید کنید
مصرف کم

130,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • یک ماه
 • یک گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
مصرف متوسط

175,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • یک ماه
 • 3 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
پرمصرف

340,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • یک ماه
 • 10 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
مصرف کم

385,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 3 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
مصرف متوسط

450,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 6 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
پرمصرف

680,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • 3 ماه
 • 18 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
مصرف کم

740,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 6 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
مصرف متوسط

870,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 12 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
پرمصرف

1,080,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • 6 ماه
 • 24 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
مصرف کم

1,450,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 12 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
مصرف متوسط

1,670,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 24 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
پرمصرف

1,780,000ريال

 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • 12 ماه
 • 30 گیگابایت
 • رایگان شبانه ساعت 3 تا 6 صبح به صورت نیم بها
خرید کنید
سرعت 128 کیلوبایت

280,000ريال

 • یک ماه
 • مرحله اول (0 تا 4 گیگابایت ترافیک): 4 مگابیت
 • مرحله اول (4 تا 8 گیگابایت ترافیک): 512 کیلوبیت
 • مرحله اول (بالای 8 گیگابایت ترافیک): 128 کیلوبیت
خرید کنید
سرعت 256 کیلوبایت

470,000ريال

 • یک ماه
 • مرحله اول (0 تا 6 گیگابایت ترافیک): 6 مگابیت
 • مرحله اول (6 تا 12 گیگابایت ترافیک): 1 مگابیت
 • مرحله اول (بالای 12 گیگابایت ترافیک): 256 کیلوبیت
خرید کنید
سرعت 512 کیلوبایت

890,000ريال

 • یک ماه
 • مرحله اول (0 تا 15 گیگابایت ترافیک): 8 مگابیت
 • مرحله اول (15 تا 20 گیگابایت ترافیک): 2 مگابیت
 • مرحله اول (بالای 20 گیگابایت ترافیک): 512 کیلوبیت
خرید کنید
سرعت 1024 کیلوبایت

2,150,000ريال

 • یک ماه
 • مرحله اول (0 تا 60 گیگابایت ترافیک): 10 مگابیت
 • مرحله اول (60 تا 120 گیگابایت ترافیک): 4 مگابیت
 • مرحله اول (بالای 120 گیگابایت ترافیک): 1 مگابیت
خرید کنید
سرعت 1 مگابیت

250,000ريال

 • 1 ماه
 • 17 گیگابایت ترافیک بین اللمل
خرید کنید
سرعت 2 مگابیت

400,000ريال

 • 1 ماه
 • 25 گیگابایت ترافیک بین اللمل
خرید کنید
سرعت 4 مگابیت

600,000ريال

 • 1 ماه
 • 33 گیگابایت ترافیک بین اللمل
خرید کنید
سرعت 8 مگابیت

1,000,000ريال

 • 1 ماه
 • 50 گیگابایت ترافیک بین اللمل
خرید کنید
1 گیگابایت

30,000ريال

خرید کنید
2 گیگابایت

60,000ريال

  خرید کنید
  3 گیگابایت

  90,000ريال

   خرید کنید
   5 گیگابایت

   130,000ريال

    خرید کنید
    10 گیگابایت

    240,000ريال

     خرید کنید
     20 گیگابایت

     420,000ريال

      خرید کنید
      30 گیگابایت

      600,000ريال

       خرید کنید
       40 گیگابایت

       750,000ريال

        خرید کنید
        50 گیگابایت

        900,000ريال

         خرید کنید
         100 گیگابایت

         1,600,000ريال

          خرید کنید
          شتاب یک روزه

          25,000ريال

          • مدت استفاده: یک روز
          • سرعت دانلود: 16 مگابیت
          خرید کنید
          شتاب 7 روزه

          100,000ريال

          • مدت استفاده: هفت روز
          • سرعت دانلود: 16 مگابیت
          خرید کنید


          نرم افزار محاسبه تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت سازمان تنظیم مقررات رادیویی

          پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  تک نت بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

          شرح پارامتر

          مقدار تعهد تک نت

          مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

          3%

          مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

          150 میلی ثانیه

          مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

          0.125

          میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

          72 ساعت

          • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
          • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ زیر افزوده می شود.
          • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند2و3 مصوبه 237 (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است.
          • خدمات ارایه شده به مشترکین تک نت ، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
          •  هزینه نصب 15.000 تومان طبق مصوبه 223 و هزینه رانژه 5.000 تومان طبق مصوبه 152 که با اجرای مصوبه 230 قیمت رانژه 12.000 تومان دریافت خواهد شد.