لیست قیمت سرویس معمولی اینترنت وایرلس

تومان 49.000 ماهانه
 • سرعت 4 تا 8 MB
 • ترافیک 20 گیگ
تومان 154.000 3 ماهه
 • سرعت 6 تا 20 MB
 • ترافیک 75 گیگ
تومان 389.000 6 ماهه
 • سرعت 8 تا 40 MB
 • ترافیک 210 گیگ
تومان 68.000 ماهانه
 • سرعت 6 تا 20 MB
 • ترافیک 30 گیگ
تومان 202.000 3 ماهه
 • سرعت 8 تا 40 MB
 • ترافیک 105 گیگ
تومان 380.000 یک ساله
 • سرعت 4 تا 8 MB
 • ترافیک 180 گیگ
تومان 84.000 ماهانه
 • سرعت 8 تا 40 MB
 • ترافیک 40 گیگ
تومان 197.000 6 ماهه
 • سرعت 4 تا 8 MB
 • ترافیک 90 گیگ
تومان 572.000 یک ساله
 • سرعت 6 تا 20 MB
 • ترافیک 300 گیگ
تومان 106.000 3 ماهه
 • 4 تا 8 MB
 • ترافیک 45 گیگ
تومان 293.000 6 ماهه
 • سرعت 6 تا 20 MB
 • ترافیک 150 گیگ
تومان 764.000 یک ساله
 • سرعت 8 تا 40 MB
 • ترافیک 420 گیگ

قیمت و تعرفه VIP سرویس ویژه اینترنت وایرلس

تومان 812.000 ماهیانه
 • سرعت 4 تا 8 MB
 • ترافیک 25 گیگ
تومان 404.600 3 ماهه
 • سرعت 6 تا 20 MB
 • ترافیک 165 گیگ
تومان 1.300.600 6 ماهه
 • سرعت 8 تا 40 MB
 • ترافیک 570 گیگ
تومان 158.200 ماهیانه
 • سرعت 6 تا 20 MB
 • ترافیک 60 گیگ
تومان 660.800 3 ماهه
 • سرعت 8 تا 40 MB
 • ترافیک 285 گیگ
تومان 658.000 یک ساله
 • سرعت 4 تا 8 MB
 • ترافیک 240 گیگ
تومان 243.600 ماهیانه
 • 8 تا 40 MB
 • ترافیک 100 گیگ
تومان 338.800 6 ماهه
 • سرعت 4 تا 8 MB
 • ترافیک 120 گیگ
تومان 1.556.800 سالیانه
 • سرعت 6 تا 20 MB
 • ترافیک 660 گیگ
تومان 179.200 3 ماهه
 • سرعت 4 تا 8 MB
 • ترافیک 60 گیگ
تومان 788.200 6 ماهه
 • سرعت 6 تا 20 MB
 • ترافیک 330 گیگ
تومان 2.581.600 سالیانه
 • سرعت 8 تا 40 MB
 • ترافیک 1140 گیگ
سبد خرید
اسکرول به بالا