اینترنت tdlte تک نت

طرح‌ها و قیمت مودم و اینترنت tdlte

لیست قیمت خرید اینترنت TD-LTE

مودم M40 B1

100 گیگ           3 ماهه

 • مودم M40 B1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 200
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 100
 • قیمت (تومان): 2.393.000
 • کد تاییدیه:

مودم i40 E2

100 گیگ           3 ماهه

 • مودم i40 E2 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 200
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 100
 • قیمت (تومان): 2.344.000
 • کد تاییدیه:

قیمت‌ها بدون مالیات است.

مودم GP-2101

300 گیگ           6 ماهه

 • مودم GP-2101 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 600
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 300
 • قیمت (تومان): 2.548.910
 • کد تاییدیه:

مودم B5142

300 گیگ           12 ماهه

 • مودم B5142 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 600
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 300
 • قیمت (تومان): 4.337.240
 • کد تاییدیه:

مودم DT 350

300 گیگ           6 ماهه

 • مودم DT 350 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 600
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 300
 • قیمت (تومان): 2.640.910
 • کد تاییدیه:

مودم TK 2510 PLUS

300 گیگ           6 ماهه

 • مودم TK 2510 PLUS تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 600
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 300
 • قیمت (تومان): 2.640.910
 • کد تاییدیه:

مودم H1

300 گیگ           12 ماهه

 • مودم TF-i60 H1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 600
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 300
 • قیمت (تومان): 6.630.240
 • کد تاییدیه:

مودم GP 2101 PLUS

300 گیگ           6 ماهه

 • مودم GP 2101 PLUS تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 600
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 300
 • قیمت (تومان): 2.640.910
 • کد تاییدیه:

مودم Z6000

300 گیگ           6 ماهه

 • مودم Z6000 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 600
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 300
 • قیمت (تومان): 2.457.910
 • کد تاییدیه:

مودم TK-2510

300 گیگ           6 ماهه

 • مودم DT 350 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 600
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 300
 • قیمت (تومان): 2.548.910
 • کد تاییدیه:

مودم huawei 5783

300 گیگ           6 ماهه

 • مودم M40 B1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 600
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 300
 • قیمت (تومان): 3.374.909
 • کد تاییدیه:

قیمت‌ها بدون مالیات درج شده است.

مودم S1

500 گیگ           12 ماهه

 • مودم TF-i60 S1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 1000
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 500
 • قیمت (تومان): 3.727.020
 • کد تاییدیه:

مودم S1

1000 گیگ           12 ماهه

 • مودم TF-i60 S1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 2000
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 1000
 • قیمت (تومان): 4.465.360
 • کد تاییدیه:

مودم G1

500 گیگ           12 ماهه

 • مودم TF-i60 G1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 1000
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 500
 • قیمت (تومان): 4.003.020
 • کد تاییدیه:

مودم G1

1000 گیگ           12 ماهه

 • مودم TF-i60 G1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 2000
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 1000
 • قیمت (تومان): 4.741.360
 • کد تاییدیه:

مودم G1

500 گیگ           12 ماهه

 • مودم TF-i60 G1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • شبکه FD-LTE
 • حجم ترافیک (داخلی): 1000
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 500
 • قیمت (تومان): 4.659.400
 • کد تاییدیه:

مودم G1

1000 گیگ           12 ماهه

 • مودم TF-i60 G1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • شبکه FD-LTE
 • حجم ترافیک (داخلی): 2000
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 1000
 • قیمت (تومان): 6.401.4100
 • کد تاییدیه:

مودم Z6000

500 گیگ           12 ماهه

 • مودم Z6000 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • شبکه FD-LTE
 • حجم ترافیک (داخلی): 1000
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 500
 • قیمت (تومان): 3.650.400
 • کد تاییدیه:

مودم huawei 5783

500 گیگ           12 ماهه

 • مودم M40 B1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 1000
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 500
 • شبکه FD-LTE
 • قیمت (تومان): 4.567.400
 • کد تاییدیه:

مودم huawei 5783

1000 گیگ           12 ماهه

 • مودم M40 B1 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • حجم ترافیک (داخلی): 2000
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 1000
 • شبکه FD-LTE
 • قیمت (تومان): 6.309.400
 • کد تاییدیه:

مودم Z6000

1000 گیگ           12 ماهه

 • مودم Z6000 تک نت
 • سرعت (Mbps): 5 تا 80
 • شبکه FD-LTE
 • حجم ترافیک (داخلی): 2000
 • حجم ترافیک (بین‌الملل): 1000
 • قیمت (تومان): 5.392.400
 • کد تاییدیه:

قیمت‌ها بدون مالیات درج شده است.

لیست قیمت و تعرفه tdlte​

سرویس سرعت (Mbps) ترافیک بین‌الملل (GB) آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) قیمت (تومان) شماره تاییدیه
سرویس سه ماهه اینترنت ثابت LTE + مودم G1 + سیم کارت 5 تا 50 120 240 3,962,909 528236 در حال بررسی
سرویس شش ماهه اینترنت ثابت LTE + مودم G1 + سیم کارت 5 تا 50 600 1200 5,390,909 528236 در حال بررسی
سرویس سه ماهه اینترنت ثابت LTE + مودم S1 + سیم کارت 5 تا 50 120 240 3,262,909 528236 در حال بررسی
سرویس شش ماهه اینترنت ثابت LTE + مودم S1 + سیم کارت 5 تا 50 600 1200 4,690,909 528236 در حال بررسی
سرویس سه ماهه اینترنت ثابت LTE + مودم جیبی M40b1 + سیم کارت 5 تا 80 90 180 3,274,909 528236 در حال بررسی
سرویس شش ماهه اینترنت ثابت LTE + مودم جیبی M40b1 + سیم کارت 5 تا 80 180 360 3,940,909 528236 در حال بررسی

سرویس سرعت (Mbps) ترافیک بین‌الملل (GB) آستانه مصرف منصفانه (GB) قیمت (تومان) شماره تاییدیه
بسته تمدید 1 ماهه 5 تا 40 30 60 165,000 527970 در حال بررسی
بسته تمدید 1 ماهه 5 تا 50 50 100 214,463 527974 در حال بررسی
بسته تمدید 1 ماهه 5 تا 80 50 100 480,000 527975 در حال بررسی
بسته تمدید 3 ماهه 5 تا 40 90 180 495,000 527970 در حال بررسی
بسته تمدید 3 ماهه 5 تا 50 150 300 643,388 527974 در حال بررسی
بسته تمدید 3 ماهه 5 تا 80 180 360 1,620,000 527975 در حال بررسی
بسته تمدید 6 ماهه 5 تا 40 250 500 1,375,000 527970 در حال بررسی
بسته تمدید 6 ماهه 5 تا 50 500 1000 1,945,125 527974 در حال بررسی
بسته تمدید 6 ماهه 5 تا 80 500 1000 4,200,000 527975 در حال بررسی
بسته تمدید یک ساله 5 تا 40 250 500 1,320,000 527970 در حال بررسی
بسته تمدید یک ساله 5 تا 50 400 800 1,635,900 527974 در حال بررسی
بسته تمدید یک ساله 5 تا 80 600 1200 4,656,000 527975 در حال بررسی

ردیف ترافیک بین‌الملل (GB) آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) قیمت (تومان) شماره تاییدیه
1 5 10 30,000 527955 در حال بررسی
2 10 20 60,000 527955 در حال بررسی
3 30 60 180,000 527955 در حال بررسی
4 50 100 275,000 527955 در حال بررسی
5 100 200 550,000 527955 در حال بررسی
6 200 400 1,100,000 527955 در حال بررسی
7 400 800 2,000,000 527955 در حال بررسی
8 500 1000 2,500,000 527955 در حال بررسی
9 1000 2000 5,000,000 527955 در حال بررسی

ردیف ترافیک بین‌الملل (GB) آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) قیمت (تومان) شماره تاییدیه
1 5 10 30,000 527955 در حال بررسی
2 10 20 60,000 527955 در حال بررسی
3 30 60 180,000 527955 در حال بررسی
4 50 100 275,000 527955 در حال بررسی
5 100 200 550,000 527955 در حال بررسی
6 200 400 1,100,000 527955 در حال بررسی
7 400 800 2,000,000 527955 در حال بررسی
8 500 1000 2,500,000 527955 در حال بررسی
9 1000 2000 5,000,000 527955 در حال بررسی

ردیف ترافیک بین‌الملل (GB) آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) قیمت (تومان) شماره تاییدیه
1 5 10 48,000 527955 در حال بررسی
2 10 20 90,000 527955 در حال بررسی
3 30 60 252,000 527955 در حال بررسی
4 50 100 390,000 527955 در حال بررسی
5 100 200 720,000 527955 در حال بررسی
6 200 400 1,400,000 527955 در حال بررسی
7 400 800 2,800,000 527955 در حال بررسی
8 500 1000 3,500,000 527955 در حال بررسی
9 1000 2000 7,000,000 527955 در حال بررسی

سرویس سرعت (Mbps) ترافیک بین‌الملل (GB) آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) قیمت (تومان) شماره تاییدیه
سرویس 6 ماهه 5 تا 50 200 400 600,000 528184 در حال بررسی
سرویس 6 ماهه 5 تا 80 100 200 760,000 528184 در حال بررسی
سرویس 6 ماهه 5 تا 40 200 400 940,000 528184 در حال بررسی

تمامی قیمت های فوق بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده است. برای اطلاع و خرید سرویس های با حجم بالا  با مشاورین ما تماس حاصل نمایید.

اینترنت tdlte نسل جدید فناوری اینترنت است که امکان اتصال پرسرعت را در هر جایی به صورت بی‌سیم برای شما فراهم می‌آورد.

با خرید بسته اینترنت tdlte دیگر با محدودیت‌های گذشته برای دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت مواجه نیستید و می‌توانید در هر جایی از این خدمات برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

انواع بسته tdlte نامحدود یکی از بی‌نظیرترین سرویس‌های اینترنت همراه و قابل حمل است که تا شش برابر سرعت بیشتر در مقایسه با خدمات اینترنت ثابت را برای شما فراهم می‌آورد. اینترنت نامحدود tdlte تک نت به‌لطف پشتیبانی و عرضه سیم‌کارت‌های اختصاصی، امکان پوشش‌دهی خدمات خود را در سراسر کشور تضمین می‌کند.

اینترنت tdlte تک نت

با سرویس tdlte تک نت دیگر با محدودیت مکانی مواجه نیستید و نیازی به استفاده از خط‌های تلفن و ظرفیت خالی در مراکز مخابراتی نخواهید داشت. همچنین راه‌اندازی و استفاده از این فناوری اینترنت به صورت لحظه‌ای بود و کافی است پس از دریافت مودم و سیم‌کارت، اقدام به راه‌اندازی آن کنید. در حقیقت با استفاده از بسته شارژ tdlte دیگر نیازی به طی کردن زمان طولانی برای رانژه کردن خط نخواهید داشت.

در نتیجه، برای راه‌اندازی اینترنت TD-LTE تک نت فقط به سیم‌کارت و مودم نیاز دارید. همچنین شما می‌توانید از بین طرح‌های مختلف اینترنت TD-LTE تک نت بهترین گزینه را برحسب نیاز خود انتخاب کرده و از طرح‌های ویژه جشنواره نیز بازدید کنید و بسته‌های مورد نظر خود را خریداری کنید.

مراحل راه‌اندازی و خرید بسته tdlte تک نت

تست سرعت رایگان

فکر اینکه اینترنتی تهیه کنید که در منطقه شما پوشش‌دهی نداشته باشد، مسلماً کلافه‌کننده است! اولین مرحله راه‌اندازی اینترنت TD-LTE بررسی پوشش‌دهی فناوری LTE در محل زندگی شما است! اما چطور بفهمید؟ اینترنت TD-LTE تک نت با بیشترین میزان پوشش‌دهی در سراسر ایران شناخته شده است، با این حال کارشناسان ما قبل از اینکه اینترنت TD-LTE را برای شما پیاده‌سازی کنند، پوشش‌دهی اینترنت را در مکان شما به صورت رایگان بررسی می‌کنند. سپس بهترین پکیج مورد نظر را به شما معرفی خواهند کرد.

نصب و راه‌اندازی تجهیزات اینترنت تی دی ال تی ای

در فناوری LTE و اینترنت تی دی ال تی ای دیگر خبری از کابل‌های مسی و خط تلفن نیست! تنها با خرید سیم کارت tdlte، شما می‌توانید به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشید. در نظر داشته باشید که تیم تکنسین ما تجهیزات مورد نیاز شما را نصب کرده و از عملکرد بهینه آن اطمینان حاصل می‌کند. اگر چه شما امکان تغییر تنظیمات مودم را خواهید داشت. کافی است با اتصال کابل مودم داخل جعبه به سیستم یا از طریق وای فای تنظیمات مودم را تغییر دهید.

فعال‌سازی سرویس اینترنت TD-LTE

پس از تحویل تجهیزات در اسرع وقت، سرویس اینترنت TD-LTE شما فعال خواهد شد. سپس شما نام کاربری و رمز عبور را دریافت خواهید کرد که می‌توانید از آن برای فعال کردن حساب خود و شروع سرویس اینترنت TD-LTE استفاده کنید. مودم تحول داده به شما به صورت کامل تنظیم شده و به محض دریافت نام کاربری و رمز عبور آن می‌توانید از آن استفاده کنید.

امکانات ویژه اینترنت TD-LTE تک نت

پوشش‌دهی بدون مرز اینترنت

با خرید خرید اینترنت tdlte تک نت فرصت دسترسی به بزرگترین سیستم پوشش‌دهی سراری اینترنت در ایران را خواهید داشت. در نظر داشته باشید که با این سرویس اینترنت پرسرعت تک نت نه تنها هزینه کمتری در مقایسه با سایر ارائه‌دهندگان پرداخت می‌کنید، بلکه تجربه‌ای بی‌نظیر از سرعت و پوشش‌دهی اینترنت را بدست خواهید آورد.

سرعت‌ فوق‌العاده اینترنت

فرقی ندارد کسب و کار نوپا دارید، خانه‌دار، دانشجو یا گیمر هستید؛ سرویس اینترنت TD-LTE تک نت پاسخگوی همه‌ی انتظارات شما است. در یک کلام خرید tdlte به شما امکان تماشای ویدیو‌های با کیفیت بالا آنلاین، سرعت دانلود فوق‌العاده و بازی آنلاین را می‌دهد. اینترنت همراه تک نت می‌تواند سرعت آپلود و دانلود بالا و پینگ پایین با پایداری و قابلیت اتکای بالا را برای شما به ارمغان بیاورد.

قیمت اینترنت مقرون به صرفه

اینترنت TD-LTE اتصالی پرسرعت و پایدار را با قیمتی مقرون به صرفه در اختیار شما قرار می‌دهد. چه دانشجو باشید، چه مالک یک کسب و کار کوچک یا یک شرکت بزرگ، ما طرح‌هایی را ارائه می‌دهیم که در عین تناسب با بودجه شما، امکان برطرف کردن نیازهای شما را نیز دارد. در خدمات اینترنت بی‌سیم تک نت بسته به نیاز شما بهترین گزینه از لحاظ کیفیت، سرعت و قیمت به حساب می‌آید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

ما به شما پشتیبانی شبانه‌روزی را ارائه می‌دهیم تا از اینکه سرویس اینترنت TD-LTE که شما در اختیار دارید، همیشه با بهترین کیفیت ممکن فعال است. تیم پشتیبانی ما در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته، پاسخگوی درخواست‌های شما و آماده‌ پاسخگویی به سؤالات شما و حل مشکلات احتمالی هستند.

مزایای خرید اینترنت tdlte پرسرعت

امکان‌سنجی رایگان

راه‌اندازی اینترنت پرسرعت TD-LTE در چند دقیقه

اینترنت تی دی ال تی ای

با سرعت دانلود و آپلود باورنکردنی

امکان اتصال اینترنت

TD-LTE از طریق کابل شبکه و Wi-Fi

امکان استفاده‌ چندین

با کاربر به‌صورت هم‌زمان از مودم

مصرف باتری و انرژی کم

برای پایداری بیشتر و استفاده طولانی مدت

اتصال از طریق کابل LAN

و اینترنت TD-LTE به صورت هم‌زمان

نصب و راه‌اندازی

سریع بدون نیاز به طی کردن مراحل اداری و فنی پیچیده

عدم نیاز به خط تلفن

با استفاده از سیم کارت TD-LTE

امکان جابه‌جایی

اینترنت TD-LTE در تمامی مناطق تحت پوشش

پینگ پایین و پایداری

بالا در سرویس‌های اینترنت LTE

اینترنت پرسرعت تک‌نت
خرید اینترنت پرسرعت TD-LTE

برای خرید اینترنت tdlte و اطلاع از قیمت اینترنت پرسرعت این فرم را پر کنید و تجربه آنلاین خود را با اینترنت TD-LTE تک نت ارتقا دهید. اکنون ثبت نام کنید و از سرعت فوق العاده، اتصال بدون وقفه و قیمت مقرون به صرفه لذت ببرید. با سرعت پایین اینترنت خداحافظی کنید و با استفاده از اینترنت TD-LTE کسب و کار خود را مجهز به اینترنت بدون وقفه و تاخیر کنید.

۱۵۴۳
پشتیبانی تک نت در کنار شماست!
 • در صورتیکه مشترک اینترنت tdlte تک‌نت هستید، برای تمدید اینترنت td lte از طریق لینک 1543 ورود به پنل خود اقدام به خرید tdlte کنید.
 • برای تماس مستقیم با کارشناسان واحد tdlte ما با شماره 02191555510 تماس بگیرید.

اینترنت td lte  فناوری جدید و  بی‌سیم است که برای ارتباطات داده‌ای استفاده می‌شود. این فناوری جدید به شما کمک می‌کند تا به صورت بی‌سیم، سرعت بالایی برای اینترنت تجربه کنید و چالش‌های زیادی که با نسل‌های قدیمی اینترنت داشتید رو دیگر تجربه نکنید.

“TD” مخفف “Time Division” است و به روشی گفته می‌شود که در آن زمان به صورت تقسیم شده برای ارسال و دریافت داده‌ها استفاده می‌شود. “LTE” نیز مخفف “Long-Term Evolution” است که به استانداردی اشاره دارد که برای ارتباطات بی‌سیم با فرکانس بالا و سرعت بالا طراحی شده است.

 

خرید اینترنت td lte پرسرعت

برای خرید سرویس  td lteپرسرعت،  بهتر است نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

 • مطمئن شوید که ارائه دهنده خدمات td lte سرعت مناسب با نیازهای شما را ارائه می‌دهد.
 • این مورد را حتما بررسی کنید که ارائه دهنده خدمات اینترنت tdlte پوشش و سرعتی خوبی در منطقه شما داشته باشد. برای این منظور بهتر است با پشتیبانی تماس بگیرید و مشاوره‌های لازم در این زمینه را دریافت کنید.
 • پیشنهاد می‌کنیم از نظر قیمت، بسته‌ای را انتخاب کنید که با نیازهای شما سازگار است و برای شما کاربردی‌تر است.
 • ارائه دهنده خدمات اینترنت lte باید خدمات پشتیبانی دردسترسی داشته باشد و در صورت بروز مشکلات یا نیاز به راهنمایی، بتوانند به شما کمک کنند.

 

قیمت اینترنت فوق پرسرعت td lte

 نمی‌توان برای اینترنت فوق پرسرعت td lte یک قیمت واحد مشخص کرد، چون به عوامل زیادی مثل: شرکت ارائه‌دهنده خدمات، بسته‌های قراردادی، سرعت ارتباط،  میزان داده، پوشش منطقه‌ای و خدمات اضافی بستگی دارد.

برای اینکه به صورت دقیق قیمت آن را بدانید، پیشنهاد می‌کنیم برای عواملی که گفته شد تصمیم‌گیری کنید و یا با پشتیبان‌های تک نت تماس بگیرید  تا شما را راهنمایی کنند و از قیمت نهایی مطلع شوید.

 

بهترین اینترنت td-lte کدام است؟

بهترین اینترنت td-lte ،اینترنتی است که سرعت بالا، تنوع در سرویس‌های خود و پشتیبانی دائمی داشته باشد. ارزان ترین اینترنت TD-LTE مربوط به حجم کم و یک ماهه این سرویس می‌شود. نمونه‌ای از تنوع حجم و سرعت سرویس‌ و  اینترنت td-lte تک نت را می‌توانید در ادامه ببینید.

سرویس یک ماهه اینترنت ثابت LTE

ویژگی‌های این سرویس اینترنت تی دی ال تی شامل موارد زیر می‌شود:      

 • مودم G1
 • سرعت (Mbps): 5 تا50
 • همراه با سیم کارت

سرویس سه ماهه اینترنت ثابت LTE  

ویژگی‌های این سرویس شامل موارد زیر می‌شود:   

 • مودم G1
 • سرعت (Mbps): 5 تا50
 • همراه با سیم کارت

سرویس یک ماهه اینترنت ثابت LTE

ویژگی‌های این سرویس شامل موارد زیر می‌شود:

 • مودم S1
 • سرعت (Mbps): 5 تا50
 • همراه با سیم کارت

سرویس سه ماهه اینترنت ثابت LTE

ویژگی‌های این سرویس شامل موارد زیر می‌شود:

 • مودم S1
 • سرعت (Mbps): 5 تا50
 • همراه با سیم کارت

سرویس یک ماهه اینترنت ثابت LTE  + مودم جیبی

ویژگی‌های این سرویس شامل موارد زیر می‌شود:   

 • سرعت (Mbps): 5 تا80
 • مودم جیبی M40b1
 • همراه با سیم کارت

سرویس سه ماهه اینترنت ثابت LTE + مودم جیبی

ویژگی‌های این سرویس شامل موارد زیر می‌شود:

 • سرعت (Mbps): 5 تا80 
 • مودم جیبی M40b1
 • همراه با سیم کارت

 

خرید بسته های اینترنت tdlte تک نت

قبل از خرید بسته‌های اینترنت tdlte تک نت، و شارژ تی دی ال تی، بهتر است با پشتیبان‌های تک نت تماس بگیرید. حتما مشاور‌های لازم برای خرید اینترنت td lte را دریافت کنید تا از قیمت بسته‌های تک نت اطلاع پیدا کنید و انتخاب بهتری داشته باشید.

 

سوالات متداول​

اینترنت TD-LTE چیست؟

اینترنت TD-LTE اینترنت نسل چهارم است. در واقع این فناوری اینترنت برخلاف نسل‌های قدیمی که برای اتصال به اینترنت به کابل مسی متکی بوده‌اند، قابلیت اتصال به اینترنت را به صورت همراه و در هنگام جا‌به‌جایی را فراهم می‌آورد.

چرا بهتر است از تک نت اینترنت TD-LTE بخرید؟

اینترنت TD-LTE تک نت با سرعت و پهنای باند بالا پاسخگوی تمام نیازهای اینترنتی یک کاربر عادی است.

برای دریافت اینترنت TD-LTE چه مدارکی لازم است؟

برای خرید و دریافت مودم، سیم‌کارت و خدمات مذکور کارت ملی کافی است.

نحوه‌ی راه‌اندازی اینترنت TD-LTE چگونه است؟

برای راه‌اندازی اینترنت TD-LTE تک نت کانفیگ مودم مربوطه توسط کارشناسان تک نت انجام می‌شود و رمز و کلمه عبور اتصال به وای فای به پیشنهاد کاربر انتخاب می‌شود، سپس کاربر با اتصال مودم به آداپتور به اینترنت متصل می‌شود.

هزینه نصب مودم TD-LTE چگونه است؟

هزینه نصب مودم TD-LTE رایگان است ولی در صورت نیاز به حضور کارشناس فنی در موقعیت شما فقط هزینه ایاب ذهاب در نظر گرفته می‌شود.

نحوه‌ی شارژ و خرید مجدد بسته اینترنت چگونه است؟

برای تمدید شارژ و خرید اینترنت باید ابتدا وارد سامانه 1543 شوید و بعد از ورود به پنل کاربری خود می‌تواند قیمت‌های بسته‌ی اینترنت را مشاهده و خریداری کنید.

چگونه حجم باقی مانده بسته اینترنت را مشاهده کنیم؟

برای مشاهده حجم باقی مانده بسته اینترنت TD-LTE خود باید به پنل کاربری خود به سامانه 1543 مراجعه کنید.

نحوه‌ی تنظیم مودم TD-LTE چگونه است؟

مودم TD-LTE شما تنظیم شده و به محض دریافت مودم کافیست نام کاربری و رمز خود را وارد کنید و به وای فای متصل شوید اما در صورت نیاز به ورود به تنظیمات مودم می‌توانید با اتصال کابل موجود در جعبه‌ی مودم به سیستم و یا از طریق وای فای تنظیمات مودم را تغییر دهید.

پیمایش به بالا
کاهش 70 درصدی هزینه‌ها با دفتر کار مجازی= بدون پرداخت اجاره+منشی مجازی + تلفن اینترنتی